BLOG

Mỹ nhân Team Hà Nội của công ty cổ phần Grooovyware.
Dương Dương Huyền là người đổi mới các hạng mục trong dự án triển khai hiện nay 「g360 CRM」-
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng dựa trên công nghệ điện toán đám mây.

Truy cập vào đây nếu bạn quan tâm...http://g360.grooovyware.com/jp/

huyen duong duong

Lên đầu trang